بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

۵۰۰۰ تومان

تحقیق پیگمانتاسیون دهانی بیماری های دهان

۱۰۰۰۰ تومان

اعتبار دهی و نظارت بر دوره های یادگیری الکترونیکی در ایران

۴۰۰۰ تومان

توانایی کار با محیط فتوشاپ واحد کار ۱۵

۵۰۰۰ تومان

اﻧﻮاع هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه

۵۰۰۰ تومان

مقاله تحلیل پراکنش تصادفات جاده ای منجر به فوت با رویکرد اقلیمی در بهار ۹۶ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای در استان اردبیل

رایگان

مقاله بومی شناسی، بومی گرایی و دانش بومی

۳۰۰۰ تومان

بررسی ساخت بتن حفاظ تابشهای هسته ای

۵۰۰۰ تومان

بررسی خانه ی پسیو به عنوان یکی از راه حل های کاهش مصرف انرژی

۴۰۰۰ تومان

مقاله ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))

۱۰۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر
0