تحقیق حمل و نقل دریایی کالا

۸۰۰۰ تومان

تحقیق عفونت مجاری ادراری (UTI)

۸۰۰۰ تومان

رهیافتی برای ارتقای کیفیت در محیط های یادگیری الکترونیکی (دانشگاه های مجاز)

۵۰۰۰ تومان

بررسی و مطالعه تاثیر هنر- صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای OECD در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳

۵۰۰۰ تومان

تحقیق بررسی رابطه علی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

۸۰۰۰ تومان

تحقیق الگوی اساسی راه حلهای شکست خورده

۱۲۰۰۰ تومان

حسابداری تعهدی

۷۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان

۸۰۰۰ تومان

تحقیق حضانت و قیومیت

۷۰۰۰ تومان

تحقیق بازاریابی خیر خواهانه

۷۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر
0