×

بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

۵,۰۰۰ تومان

دانلود روایت پنج تجربه از معلمان موفق و پیشکسوت

۱۰,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی-بها و ارزش دادن به دانش آموز و تقویت روحی آن

۵,۰۰۰ تومان

نقد کتاب فعالیت های تربیتی و اجتماعی تالیف محمدعلی احمدوند و مهجور(نسخه دوم )

۱۰,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی تالیف احمدوند ومهجور

۱۰,۰۰۰ تومان

نمونه نقشه راه برای دانشجویان فرهنگی مهارت آموز ماده ۲۸

۱۵,۰۰۰ تومان

نقد کتاب فعالیت های تربیتی و اجتماعی تالیف محمدعلی احمدوند و مهجور

۱۰,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی تالیف احمدوند ومهجور

۱۰,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب روش تدریس ریاضیات در دوره ابتدایی

۱۵,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب مهارت های معلمی قرائتی

۱۰,۰۰۰ تومان
0