بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

۵۰۰۰ تومان

دانلود روایت پنج تجربه از معلمان موفق و پیشکسوت

۱۰۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی-بها و ارزش دادن به دانش آموز و تقویت روحی آن

۵۰۰۰ تومان

نقد کتاب فعالیت های تربیتی و اجتماعی تالیف محمدعلی احمدوند و مهجور(نسخه دوم )

۱۰۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی تالیف احمدوند ومهجور

۱۰۰۰۰ تومان

نمونه نقشه راه برای دانشجویان فرهنگی مهارت آموز ماده ۲۸

۱۵۰۰۰ تومان

نقد کتاب فعالیت های تربیتی و اجتماعی تالیف محمدعلی احمدوند و مهجور

۱۰۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب آشنایی با فعالیت های تربیتی و اجتماعی تالیف احمدوند ومهجور

۱۰۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب روش تدریس ریاضیات در دوره ابتدایی

۱۵۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب مهارت های معلمی قرائتی

۱۰۰۰۰ تومان
0