×

تحقیق بررسی رابطه علی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

۸,۰۰۰ تومان

تحقیق الگوی اساسی راه حلهای شکست خورده

۱۲,۰۰۰ تومان

حسابداری تعهدی

۷,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان

۸,۰۰۰ تومان

تحقیق حضانت و قیومیت

۷,۰۰۰ تومان

تحقیق بازاریابی خیر خواهانه

۷,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق پیگمانتاسیون دهانی بیماری های دهان

۱۰,۰۰۰ تومان

اعتبار دهی و نظارت بر دوره های یادگیری الکترونیکی در ایران

۴,۰۰۰ تومان

توانایی کار با محیط فتوشاپ واحد کار ۱۵

۵,۰۰۰ تومان
0