×

ساعت کار در کارهای کشاورزی چگونه تعیین می شود؟

۲,۰۰۰ تومان

تحقیق وکالت

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق ارائه ی یک روش اتوماتیک سریع و دقیق جهت اندازه گیری چربی زیرپوستی بدن در تصاویر MIRI

۳,۰۰۰ تومان

پایان نامه شبکه موردی بین خودرویی

۱۲,۰۰۰ تومان

ارائه یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای تشخیص بیماری‌های جدی قلب با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرام

۵,۰۰۰ تومان

بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری ایران و انگلیس

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق حمل و نقل دریایی کالا

۸,۰۰۰ تومان

تحقیق عفونت مجاری ادراری (UTI)

۸,۰۰۰ تومان

رهیافتی برای ارتقای کیفیت در محیط های یادگیری الکترونیکی (دانشگاه های مجاز)

۵,۰۰۰ تومان

بررسی و مطالعه تاثیر هنر- صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای OECD در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳

۵,۰۰۰ تومان
0