بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

۵۰۰۰ تومان

تحقیق پیگمانتاسیون دهانی بیماری های دهان

۱۰۰۰۰ تومان

اعتبار دهی و نظارت بر دوره های یادگیری الکترونیکی در ایران

۴۰۰۰ تومان

توانایی کار با محیط فتوشاپ واحد کار ۱۵

۵۰۰۰ تومان

اﻧﻮاع هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه

۵۰۰۰ تومان

بررسی ساخت بتن حفاظ تابشهای هسته ای

۵۰۰۰ تومان

مقاله ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))

۱۰۰۰۰ تومان

الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق شهروندی در نظام حقوق کیفری ایران

۵۰۰۰ تومان

الگوریتم کلونی مورچگان – ACO

۱۰۰۰۰ تومان

زبان بدن چیست

۴۰۰۰ تومان
0