×

بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق پیگمانتاسیون دهانی بیماری های دهان

۱۰,۰۰۰ تومان

اعتبار دهی و نظارت بر دوره های یادگیری الکترونیکی در ایران

۴,۰۰۰ تومان

توانایی کار با محیط فتوشاپ واحد کار ۱۵

۵,۰۰۰ تومان

اﻧﻮاع هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه

۵,۰۰۰ تومان

بررسی ساخت بتن حفاظ تابشهای هسته ای

۵,۰۰۰ تومان

مقاله ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))

۱۰,۰۰۰ تومان

الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق شهروندی در نظام حقوق کیفری ایران

۵,۰۰۰ تومان

الگوریتم کلونی مورچگان – ACO

۱۰,۰۰۰ تومان

زبان بدن چیست

۴,۰۰۰ تومان
0