×

ارائه مدلی جهت مدیریت پاسخ تقاضا در شبکه های هوشمند در حضور تولیدات پراکنده (شامل سیستمهای بادی، خورشیدی)

۷,۰۰۰ تومان

ارائه ساختاری نوین در فیلترهای فعال ترکیبی برای حذف گروهی هارمونیک ها

۷,۰۰۰ تومان

تجارب برتر تربیتی-بها و ارزش دادن به دانش آموز و تقویت روحی آن

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق الگو برداری در رشته حسابداری و مدیریت

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق بی اختیاری ادرار

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق علوم پایه

۷,۰۰۰ تومان

دفاع دانش بنیان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۱۰,۰۰۰ تومان

معرفی و تاریخچه شبکه‌های اجتماعی

۷,۰۰۰ تومان

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻣﻮردی ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ *OLSR

۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر نوسازی بافت فرسوده شهری بر امنیت گذاری در فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی: محله چیذر

۱۰,۰۰۰ تومان
0