×

تحقیق الگوی اساسی راه حلهای شکست خورده

۱۲,۰۰۰ تومان

حسابداری تعهدی

۷,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان

۸,۰۰۰ تومان

تحقیق حضانت و قیومیت

۷,۰۰۰ تومان

تحقیق بازاریابی خیر خواهانه

۷,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق پیگمانتاسیون دهانی بیماری های دهان

۱۰,۰۰۰ تومان

اعتبار دهی و نظارت بر دوره های یادگیری الکترونیکی در ایران

۴,۰۰۰ تومان

توانایی کار با محیط فتوشاپ واحد کار ۱۵

۵,۰۰۰ تومان

اﻧﻮاع هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه

۵,۰۰۰ تومان
0