×

تحقیق حمل و نقل دریایی کالا

۸,۰۰۰ تومان

تحقیق عفونت مجاری ادراری (UTI)

۸,۰۰۰ تومان

رهیافتی برای ارتقای کیفیت در محیط های یادگیری الکترونیکی (دانشگاه های مجاز)

۵,۰۰۰ تومان

بررسی و مطالعه تاثیر هنر- صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای OECD در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳

۵,۰۰۰ تومان

تحقیق بررسی رابطه علی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

۸,۰۰۰ تومان

تحقیق الگوی اساسی راه حلهای شکست خورده

۱۲,۰۰۰ تومان

حسابداری تعهدی

۷,۰۰۰ تومان

بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان

۸,۰۰۰ تومان

تحقیق حضانت و قیومیت

۷,۰۰۰ تومان

تحقیق بازاریابی خیر خواهانه

۷,۰۰۰ تومان
0