ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه اﻧﺮژی در اﻳﺮان


در حال بارگذاری
۲۲ تیر ۱۳۹۸
word
600 kb
27
73 بازدید
۵,۰۰۰ تومان
خرید

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه اﻧﺮژی در اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮایﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی : ﺑﺎ روﻳﻜﺮد برنامه‌ریزی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ

ﭼﻜﻴﺪه

اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی در ﻣﻴﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺴﻴﻦ و ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای آﻳﻨﺪه آن را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ وﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺳﻨﺎرﻳﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻳﻨﺪهﻫﺎی ﭘﻴﺶ روی ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﻛﺸﻮر ﻣﻲﭘﺮدازد

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی در ﺳﺎل 1973 و در ﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﺷﻞ از روش ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﻗﺎدرﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺖ، آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه روش ﺳﻨﺎرﻳﻮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل گسترده‌ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد آﻳﻨﺪهﭘﮋوﻫﻲ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮی از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦاﺳﺖ در آﻳﻨﺪه رخ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.