بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)


در حال بارگذاری
۲۲ شهریور ۱۳۹۷
word doc
33kb
23
۵,۰۰۰ تومان
خرید

نوآوری های مدیریت آموزشی، سال دوازدهم، شماره یک (مسلسل ۴۵)، زمستان ۱۳۹۵

صص ۱۰۷- ۹۳

بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

تاریخ دریافت: 1/ 6 / 95                                              تاریخ پذیرش: 1/ ۱۱ / 95

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق همه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد است، که تعداد آنها حدود ۱۵۰۰ نفر؛ و حجم نمونه ۳۰۶ نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران با ضریب آلفای ۹۱٪ و برای بررسی تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یر با ضریب آلفای ۸۹% استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون رتبه بندی فریدمن و همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر از یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تشکیل شده است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق حاکی از این است که میان اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیه های فرعی تحقیق نشان دهنده آن بود که میان ابعاد مختلف اعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودی و نهادی) و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج نشان می دهد که تمامی ابعاد اعتماد سازمانی با یکدیگر و با تمام ابعاد تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارند…

نوع فایل: ورد قابل ویرایش word doc
تعداد صفحات: 23صفحه
قیمت: 5000تومان

فهرست مطالب

چکیده 3
مقدمه 4
روش شناسی پژوهش 14
یافته های تحقیق 15
بحث و نتیجه گیری 18
منابع فارسی 22

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.