اﻧﻮاع هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه


در حال بارگذاری
۲۰ شهریور ۱۳۹۷
word doc
1MB
22
۵,۰۰۰ تومان
خرید

اﻧﻮاع هادی‌های ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه

1 ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM هادی‌های ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﻣﺴﻲ ﺑﻪ گروه‌های زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌شوند

هادیهای ﻣﺴﻲ ﺑﺎ ﻧﭻ ﺷﺪه ( ( Bunch – Stranded Copper Conductors

ﻫﺎدی ﻣﺘﺸﻜﻞ از سیم‌های ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ دارای ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ یکدیگر نیستند را ﮔﻮﻳﻨﺪ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM B 174 اﻳﻦ هادی‌ها دارای ویژگی‌ها و ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 • سیم‌های ﺑﺪون اﻧﺪود ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ هادی‌ها ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM B 3 (سیم‌های ﻧﺮم ) و سیم‌های دارای اﻧﺪود ﻗﻠﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ هادی‌ها ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM B 33 ( سیم‌های ﻗﻠﻊ اﻧﺪود ﻧﺮم ) را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ .
 • هادی‌های ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ اﻧﺪازه و ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دارای ﺗﺎب ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 • ﺟﻬﺖ ﺗﺎب بر اساس ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ می‌شود ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
 • ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ سیم‌ها در ﺗﻌﺪاد آن‌ها ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ %۹۸ ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 • ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت هادی‌های ﺑﺎﻧﭻ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۱ اﺳﺖ …
 • نوع فایل: ورد قابل ویرایش word doc
  تعداد صفحات: 22صفحه
  قیمت: 5000تومان

اﻧﻮاع هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه 1
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1- ﻣﺸﺨﺼﺎت هادیهای ﺑﺎﻧﭻ ﺷﺪه 3
هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﻃﻨﺎﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از رشتههای ﺑﺎﻧﭻ ﺷﺪه 5
هادیهای ﻣﺴﻲ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی 9
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره – 3 ﻣﺸﺨﺼﺎت هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی 12
هادیهای ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﻣﺴﻲ ﻃﻨﺎﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از رشتههای ﺗﺎ ﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ 14
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره – 5 ﻣﺸﺨﺼﺎت هادیهای ﮔﺮد ﻣﺴﻲ ﺑﺪون اﻧﺪود ﻓﻠﺰی 19
ﻣﻨﺎﺑﻊ  21

 

  راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید 02645340413.