ساعت کار در کارهای کشاورزی چگونه تعیین می شود؟

۲,۰۰۰ تومان