×

مقاله بومی شناسی، بومی گرایی و دانش بومی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ (Project Management Office (PMO))

۱۰,۰۰۰ تومان
0