ترجمه مقاله رشد سازمانی

۱۰۰۰۰ تومان

ترجمه پیوند های اقتصادی و منافع سیاسی ایالات متحده در خاورمیانه و شمال آفریقا

۱۵۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله آموزش معلمان مدارس ابتدایی- مسائل و روند آن در جمهوری چک

۱۰۰۰۰ تومان

ترجمه اثرات جیره های غذایی حاوی مکملهای پرو بیوتیکی بر اسهال جمعیت میکروبی مدفوع و عملکرد گوساله های شیر خوار

۱۵۰۰۰ تومان
0